Advocating Solutions

De advocaat wordt door het grote publiek vaak aanzien als iemand die procedures uitlokt om hiervan in de eerste plaats zelf beter van te worden.

Als deze publieksperceptie al juist zou zijn (?) dan is dit zeker niet de werkwijze van JURIXX.

Vooral in het handelsverkeer streeft de klant naar oplossingen.

De commerciële wereld zit meestal niet te wachten op lange en onvoorspelbare procedures of riskante confrontaties.

JURIXX wil hierop inspelen en streeft zo veel als mogelijk naar oplossingen.

Vandaar ons credo : ‘advocating solutions’

Natuurlijk, soms zijn procedures onvermijdelijk en ook dan kunt U rekenen op de professionele inzet van JURIXX. Maar het blijft de overtuiging van JURIXX dat een advocaat een belangrijke rol kan spelen in het aanreiken van duurzame oplossingen waardoor procedures kunnen worden vermeden of geschillen minnelijk kunnen worden beëindigd.

Daarom vindt JURIXX het belangrijk dat de klant voorafgaandelijk ‘inzicht’ wordt verschaft in zijn eigen situatie en grondig wordt geïnformeerd over de te verwachten resultaten zodat onaangename verrassingen zoveel mogelijk worden vermeden.

Het is de attitude van JURIXX om steeds op een hoffelijke en respectvolle wijze om te gaan met de andere betrokken partijen, ook in het geval van gerechtsprocedures, zonder hierbij aan slagkracht of daadkracht in te boeten.

De ervaring leert dat ‘respect’ vaak bijdraagt tot het vinden van oplossingen.

En is het vinden van een oplossingen niet het ultieme bewijs van slagkracht?

Vakgebied Jurixx


Advocating Solutions

The public at large often sees a lawyer (also referred to as an "advocate") as someone who elicits proceedings with the primary intention of improving his or her own position.

If this public perception were to be correct (?), then it is certainly not the working method used at JURIXX.

Business clients in particular aim to find and achieve solutions for their problems.

Generally, the commercial world has no interest whatsoever in long and unpredictable proceedings or any (highly ) risky confrontation.

JURIXX wants to respond to this and its intention in all cases is to find solutions where possible.

Hence our motto: "advocating solutions"

Proceedings are, of course, inevitable sometimes, in which case you can also count on JURIXX's professionalism.

However, the opinion at JURIXX is that a lawyer can play an important role in providing sustainable solutions so that proceedings can be avoided or disputes can be settled amicably.

That is why JURIXX finds it important that a client is first provided with an "insight" into his or her own situation and is meticulously informed of the results to be expected, so that unpleasant surprises are avoided where possible.

The attitude at JURIXX is to politely and respectfully (communicate and) interact with the other parties involved, also in legal proceedings, yet without losing any cutting edge, vigour or perseverance whatsoever.

Experience proves that "respect" often contributes to finding solutions.

And surely finding solutions is the ultimate manifestation of negotiating clout?

Jurixx fields of expertise